Bridge

Extraway® Bridge është një modul software i cili ka për qëllim menaxhimin e procesit të ruajtjes dixhitale të dokumentave, në veçanti procesin e ruajtjes së zëvendësimit.

Ne software mund të ndërhyhet lehtësisht me të gjitha sistemet e protokollit IT dhe dokumentit të menaxhimit të dokumentave nëpërmjet një lidhjeje SQL nëpërmjet JDBC dhe gjithashtu lejon dërgimin në dokumentet e ruajtjes të cilat nuk menaxhohen nga një sistem i menaxhimit të dokumentave, por që qëndrojnë në sistemin e skedarëve ose në mbështetjen e përdoruesit optik , mendoni për shembull për urdhërpagesat, PUC, etj. Software është ndërtuar jo vetëm që të jetë i pavarur nga burimi i të dhënave, por edhe nga moduli i magazinimit të jashtëm.

BRIDGE ËSHTË
zgjidhja software për të mbështetur procesin afatgjatë të ruajtjes së burimeve dixhitale
një sistem konservimi sipas rregullores, garanton:

  • vlefshmëria ligjore
  • ndershmëri
  • lexueshmëri
  • disponueshmëri

dokumentet dhe informacionin e tyre të identifikuar

ruajtja me kohë e dokumentave dixhitale përmes një procesi të menaxhimit të artikuluar në faza të përcaktuara (blerje, arkivim, menaxhim të të dhënave, planifikim konservimi)
Çfarë bën ai

Është një “BRIDGE” që lidh nëpërmjet një lidhje të veçantë çdo sistem të menaxhimit të dokumentave me çdo sistem ruajtjeje standarde: programi është ndeëtuar të jetë i pavarur jo vetëm nga burimi i të dhënave (bazuar në sistemet e skedarëve ose në bazat e të dhënave relacionale dhe noSQL) por edhe nga sistemi i jashtëm i ruajtjes. Burime të shumëfishta dokumentash mund të përdoren dhe menaxhohen njëkohësisht dhe është e mundur për të transferuar paketat e gjeneruara në sisteme të ndryshme të ruajtjes.

NDIHMON Përgjegjësin e Procesit në organizimin dhe përkufizimin të trasferimit periodik të njësive të dokumentave në ruajtje, në mënyrë të vecantë është i mundur dërgimi atutomatikisht i dokumentave në ruajtje, duke u nisur nga përkufizimi i llojit të dokumentit( pra dokumenta homogjen midis tyre, ose që i perkasin së njëjtës seri dokumentash) dhe të afateve kohore të skadencës për dërgimin e tyre.

SIGURON identifikimin korrekt të subjektit prodhues të dokumentit dhe lejon ruajtjen e tyre në arkiva të ndryshëm. Garanton ndershmëri ,lexueshmëri, dhe shikim i disa herë me radhë duke bërë dhe kërkim të tyre, bërjen e dukshme dhe hyrjen në to duke i thirrur në një përballje grafike, dirket nga burimi i sistemit të dokumentave fillestarë. Lejon konfigurimin e roleve të ndryshme të përdoruesve të sistemit me të drejta të ndryshme për vizualizim, për verifikim dokumentash, menaxhim të tyret dhe për dërgim në ruajtje.

KRIJON RAPORTE të detajuara për çdo dërgim në ruajtje të bërë me parë duke kontrolluar hedhjet e dokumenatve. Mbi secilin dokument kotrollohet statusi i hedhjes dhe theksohen , në rast se ekzistojnë, problemet të cilat nuk kane lejuar dërgimin në ruajtje të dokumentit.

Raportet përditësohen në bazë të rezultateve të dërgesave të mëvonshme, duke lejuar që vazhdimisht të monitorojnë zgjidhjen e gabimeve të hedhjeve.