Karakteristikat primare të aplikacionit DocWay4:

  • organizon arkivat e dokumentave sipas disa skemave të klasifikimit dhe rregullave të arkivit
  • secilit dokument i përcaktohet disa atribute dhe pronësi që përcaktojnë strukturën në tërësi dhe bëjnë të mundur menaxhimin, gjetjen dhe integrimin e punës.
  • vendos disa politika sigurie lidhur me të drejtat për qasje, heqjen e të dhënave, fshirjen e tyre, modifikimin e dokumentave dhe klasifikimin e informacionit, gjë që lejon gjurmimin e çdo aksesi.
  • kërkimi i dokumentave përshpejton aftësinë për të përdorur disa kombinime të atributeve dhe pronësisë që lidhen me operatorët logjikë dhe/ose që përcaktohen nga përmbajtja e dokumentave të tyre.
  • riprodhimi i dokumentave bëhet midis veglave të shikimit dhe mjeteve të ruajtjes në formatet standarde që e bëjnë DocWay4 të pavarur nga disponueshmëria e ndonjë aplikacioni të veçantë dhe plugin të klientit.
  • dokumentet e formatit të ruajtjes garantojnë ruajtjen në kohë.
  • në rast të miratimit të normave që kanë të bëjnë me origjinalitetin dhe vërtetësinë e dokumentit elektronik dhe zëvendësimin e arkivit, ne garantojmë përputhjen me origjinalin e dokumentave elektronike ose kopjet elektronike të dokumentave në letër.

DOCWAY4® falë ndërfaqes se re ALL CONTROL të tipit RESPONSIVE mund të përdoret në çdo pajisje: desktop, tablet apo mobile. Mundëson menaxhimin dokumental 360° duke drejtuar të gjithë aspektet e nevojshëm për ç’materializimin e proceseve administrative: arkivim dhe kalsifikim, fashikullim dhe repertor, firma dixhitale, dërgim në konserverim për kohë të gjatë, PEC i integruar, workflow management dhe vegla bashkëpunimi.

Moduli i faturimit, i ndërtuar për t’u përdorur nga administrata publike, por edhe nga klientët e tyre, sepse merr përsipër administrimin e gjithë faturimit elektronik: përmes këtij moduli ne mund të administrojmë ciklin pasiv (mos pranimin e faturave nga administratorët publike), si dhe ciklin aktiv kur bëhet në faturë dhe shkëmbim me raste të ndryshme.
Moduli i faturimit të PA mund të përdoret nëpërmjet një identifikimi direkt në të, për shembull kur një përdorues ka një sistem të vetë administrimit të dokumentit dhe dëshiron të përfshihet ekskluzivisht në zërin e menaxhimit të faturave edhe nëpërmjet një identifikimi përmes përdorimit të brendshëm të identifikimit të sistemit, DocWay®.